Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

mikan
4442 dc00
mikan
mikan
9877 2fde

March 10 2017

2404 cccd 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
mikan
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viainsanedreamer insanedreamer
mikan
0173 ccc3
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
mikan
mikan
2210 1408
Reposted fromrol rol viakonwalia konwalia
mikan
4595 859d
Reposted fromiamstrong iamstrong viakonwalia konwalia
mikan
1761 b087
Reposted fromretaliate retaliate viakonwalia konwalia
mikan
Reposted frommesoup mesoup viakonwalia konwalia
mikan
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia
mikan
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viakonwalia konwalia
mikan
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakonwalia konwalia
mikan
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
mikan
2835 8379 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viakundel kundel
mikan
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viakundel kundel
mikan
Reposted fromgruetze gruetze viaIriss Iriss
mikan
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl